Regulamin 2010


R e g u l a m i n

XVI Ogólnopolskiego Niezależnego Przeglądu Form Dokumentalnych
NURT 2010

Kielce, 22 – 26 listopada 2010 roku

1.    XV Ogólnopolski Niezależny Przegląd Form Dokumentalnych NURT 2010, zwany później Przeglądem lub NURTEM 2010, organizowany jest w terminie 22 -26 listopada 2010 roku.

2.    Przegląd odbywa się w gmachu Kieleckiego Centrum Kultury /KCK/, 25-334 KIELCE, Plac Moniuszki 2, tel./fax IMPRESARIAT /41/ 344-90-54, 344-40-32 w. 283, 284, mail: impresariat@kck.com.pl, robert.wieczorek@kck.com.pl

3.    Organizatorem Przeglądu jest Kieleckie Centrum Kultury i jego Impresariat, pełniący funkcję Biura Organizacyjnego NURTU 2010.

4.    Pracami związanymi z przygotowaniem i przebiegiem NURTU 2010 kierują: Dyrektor Programowo-Artystyczny Przeglądu Krzysztof Miklaszewski – reżyser i krytyk sztuki, pomysłodawca NURTU i Dyrektor Naczelny Kieleckiego Centrum Kultury Magdalena Kusztal.

5.    C e l e m  Przeglądu – zgodnie z zasadami określonymi przez jego pomysłodawcę przy organizacji NURTU ’95 /Kraków, 3 – 6 czerwca 1995 r., Kino-Teatr „Związkowiec”, organizator: Teatr Studio „Mobile”/ – jest:
a)    prezentacja bieżącej produkcji /kinowej, telewizyjnej i kablowej/ w zakresie form dokumentalnych,
b)    ożywienie zainteresowania tymi wszystkimi gatunkami produkcji dokumentalnej, które – zarówno w historii kina, jak i telewizji – posiadają znaczącą rangę artystyczną, a przede wszystkim znakomitą tradycję społecznego odbioru,
c)    twórcza konfrontacja produkcji w tym zakresie poszczególnych działów produkcyjnych  i programowych Telewizji Polskiej S.A. i jej Oddziałów Terenowych, producentów niezależnych i innych koncesjonowanych kanałów, a także niezależnych zespołów twórczo-produkcyjnych, emitujących program lub przygotowujących jego składowe na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.                                 
N i e z a l e ż n o ś ć Przeglądu stwarza możliwość uczestnictwa formom dokumentalnym powstałym poza terenem RP, a wyprodukowanym przez polskie wytwórnie i kanały oraz stacje kablowe a także osoby prywatne pochodzenia polskiego.
Wszystkie te cele  s p a j a  i  j e d n o c z y  nazwa NURT, akcentująca potrzebę wzajemnych zależności i powiązań nadawcy i odbiorcy – rodzaju sprzężenia zwrotnego, którego siła weryfikowana być może tylko przez trafność dokumentalnego odkrycia i głębokość społecznej i psychologicznej penetracji.

6.    W NURCIE 2010 oczekiwana jest, a więc preferowana będzie w pokazach i selekcji, prezentacja  w s z y s t k i c h  uprawianych przez polskich dokumentalistów  g a t u n k ó w  filmowej i telewizyjnej formy dokumentalnej.

7.    W Przeglądzie mogą brać udział formy dokumentalne zrealizowane po dniu 1 września 2009 roku. Decydującym ograniczeniem obecności na NURCIE 2010 – obok decyzji Komisji Selekcyjnej – jest prezentacja utworu na:
•    XV Ogólnopolskim Niezależnym Przeglądzie Form Dokumentalnych NURT 2009 /Kielce 2009 r./,
•    Pokazach konkursowych 50. Krakowskiego Festiwalu Filmowego /Kraków 2010 r./,

8.    O dopuszczeniu do udziału w projekcjach Przeglądu zadecyduje powołana przez Dyrekcję NURTU 2010 Komisja Selekcyjna, której przewodniczącym jest Dyrektor Programowo-Artystyczny Przeglądu Krzysztof Miklaszewski, a w skład której wchodzą, obok przewodniczącego: Marian Curzydło – realizator – dokumentalista z Krakowa oraz Andrzej Kozieja – krytyk – filmolog i nauczyciel akademicki uczelni kieleckich. NURT 2010, podobnie jak i jedenaście poprzednich Przeglądów, organizowany jest bowiem z myślą o  o d b i o r c y. A ten, uczestnicząc w NURCIE 2010 winien zdać sobie sprawę zarówno z tematów, jakie zdominowały produkcję dokumentalną między dwoma kolejnymi Przeglądami, jak i z tendencji warsztatowo-formalnych, wybranych przez twórców, by interesujące ich, a zwłaszcza niepokojące zjawiska utrwalić i pokazać. A ponieważ poszczególne pokazy ułożone zostaną tematycznie, to i selekcja podporządkuje się całościowej i właściwej tylko temu Przeglądowi strukturze i zadba o obecność na NURCIE 2010 wszystkich ważnych i poruszających opinię publiczną w kraju tematów. Dlatego też Komisja Selekcyjna NURTU – w uzasadnionych aktualnością wypadkach – posiada prawo dokooptowania wybranej formy dokumentalnej w ostatniej chwili i w szczególnym trybie, dopuszczonym przez Dyrektora Programowo-Artystycznego Przeglądu.

9.    Wszystkie pozycje NURTU 2010 zaprezentowane zostaną na umieszczonym w sali teatralnej KCK (Duża Scena) z płyt DVD. Producent lub autor ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakość przekazanych materiałów (film, zdjęcia, materiały promocyjne). Organizatorzy ze względów czasowo-technicznych i finansowych nie podejmą jakichkolwiek starań o dodatkowe przegrania. Wszelkie zakłócenia i skazy odnotuje protokół Przeglądu, natychmiast przekazany zainteresowanym. W wypadku szczególnych zaniedbań technicznych ( tu szczególnie uczulamy na jakość przegrań DVD ) Komisja Selekcyjna ma prawo wykluczyć zakwalifikowany już utwór z pokazów konkursowych.

10.    Przygotowania do selekcji ostatecznej, o wyniku której powiadomi autorów i producentów Biuro Organizacyjne NURTU 2010 do dnia 22 października 2010 r., toczyć się będą dwutorowo:
a)    poprzez inicjatywy zaproszenia poszczególnych form przez Dyrektora Programowo-Artystycznego i członków Komisji Selekcyjnej,
b)    poprzez zgłoszenia producentów lub twórców poszczególnych dzieł przysyłane do 8 października 2010 r. wraz z płytą DVD na adres:
Impresariat Kieleckiego Centrum Kultury
Plac Moniuszki 2b
25-334 Kielce
c)    Zgłoszenia, którego wzór zawiera  K a r t a  z g ł o s z e n i a  NURTU 2010, winny być uzupełnione innymi materiałami informacyjno-promocyjnymi, jakie zaproponują sami zainteresowani, w tym koniecznie – na płycie CD bądź DVD zdjęcie autora / autorów filmu. Materiały te bowiem pozwolą na lepszą reklamę zgłoszonej pozycji. W wypadkach wyjątkowych honorowana będzie kopia emisyjnego zgłoszenia telewizyjnego, uzupełniona wykazem praw autorskich ZAIKS-u i oświadczeniem, że utwór /forma dokumentalna/ nie był pokazywany na Festiwalach /Przeglądach/ wymienionych w punkcie 7 niniejszego Regulaminu.

11.    Materiały filmowe złożone i dostarczone będą podlegać szczególnej ochronie. Formy nie zakwalifikowane – na pisemne życzenie autorów – zostaną wysłane za potwierdzeniem najpóźniej do 10 stycznia 2011 r. na podany w karcie zgłoszenia lub liście zgłaszającym adres. Płyty DVD z formami zakwalifikowanymi do finału pozostaną za zgodą twórców w Archiwum Form Dokumentalnych NURTU, mieszczącym się przy Impresariacie KCK.

12.    Wszystkim autorom i producentom zakwalifikowanych i zaproszonych do pokazu konkursowego na Przeglądzie pozycji, Impresariat Kieleckiego Centrum Kultury jako Biuro Organizacyjne NURTU 2010 kierowane przez Roberta Wieczorka służy radą, pomocą i konsultacją we wszystkich związanych z Przeglądem sprawach. Autorom utworów zakwalifikowanych, biorącym zwyczajowo udział w dyskusji publicznej tuż po pokazie ich dzieła, Biuro zapewni bezpłatny nocleg hotelowy w nocy dnia projekcji. Koszty przejazdu ponoszą sami zainteresowani. Termin przybycia i okres pobytu w Kielcach należy zgłosić do 15 listopada 2010 r. Podobną pomoc deklaruje Biuro Organizacyjne wszystkim dziennikarzom i obserwatorom.

13.    Przeglądowi NURTU 2010 towarzyszyć będą:
a)    POKAZY SPECJALNE uzupełniające obraz Przeglądu polskimi i światowymi nowinkami. Zgodnie z tradycją poprzednich przeglądów jeden z trzech wieczorów poświęcony może być również wybitnemu twórcy form dokumentalnych lub tendencji rozwojowej gatunku,
b)    PUBLICZNE DYSKUSJE PO POKAZACH z udziałem autorów dzieł dopuszczonych do Przeglądu prowadzone przez członków Komisji Selekcyjnej,
c)    IMPREZY TOWARZYSZĄCE ( nie filmowe )

14.    Przegląd wyłoni swoje WYDARZENIE. Mianem tym określone zostać powinno przedstawione na NURCIE 2010 dzieło dokumentalnej formy, które w sposób szczególny łączy wnikliwość spojrzenia, sugestywność i głębokość prezentacji oraz oryginalność profesji w odkryciu istotnego dla odbiorcy zjawiska. Miano to i Nagrodę WYDARZENIE NURTU 2010 przyzna Komisja Artystyczna /5-9 osób/. W skład Komisji wejść powinni reżyserzy filmowi i krytycy sztuki, związani swoją codzienną praktyką z dokumentem filmowym i telewizyjnym oraz jego formami, a także artyści, publicyści i przedstawiciele producentów polskich /w tym także niezależnych/ i zagranicznych. Komisja ma prawo przyznać również inne Nagrody i Wyróżnienia, w zależności od posiadanych środków, przekazanych przez firmy, przedsiębiorstwa, fundacje, organizacje i stowarzyszenia, do których Organizatorzy Przeglądu – zgodnie z dotychczasową praktyką – występują z prośbą o dofinansowanie i wsparcie.

15.    Zgodnie z dotychczasową tradycją zostanie przyznana NAGRODA PUBLICZNOŚCI, na którą głosują widzowie Przeglądu poprzez wypełnienie karty konkursowej dostępnej na każdym pokazie. O Nagrodzie decyduje % (procent) oddanych głosów. Karty oznaczone datą zbierane są przez Organizatorów po każdym pokazie, a liczbę oddanych na poszczególne pozycje poszczególnych pokazów głosów Komisja konfrontuje każdorazowo z frekwencją pokazu. Wiarygodność zgłoszeń ma prawo zakwestionować powołana przez Dyrekcję KCK Komisja Skrutacyjna, składająca się z pracowników Impresariatu KCK.

16.    W trosce o kryterium obiektywności ocen zarówno Komisji Artystycznej, jak i Publiczności, Organizatorzy surowo zabraniają wszystkim twórcom, których dzieła znalazły się na pokazach publicznych, wszelkich form autorskiej reklamy. Jedynym wyjątkiem są publiczne dyskusje po pokazach. Utwory twórców naruszających te zasady zostaną pominięte w konkursowej rywalizacji.

17.    We wszystkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decydują Organizatorzy reprezentowani przez Dyrekcję i Impresariat KCK oraz Dyrektora Programowo-Artystycznego XV Ogólnopolskiego Niezależnego Przeglądu Form Dokumentalnych NURT 2010

Kielce, maj 2010r.                                          Organizatorzy NURTU 2010