KONKURS: “Piszemy z NURTem”


Regulamin Konkursu na Recenzję Filmu Dokumentalnego
“Piszemy z NURTem”
www.festiwalnurt.pl

 

1. ORGANIZATORZY
Organizatorem Konkursu “Piszemy z NURTem” na recenzję filmu dokumentalnego jest Kieleckie Centrum Kultury – organizator Festiwalu Form Dokumentalnych NURT 2014.

 

2. PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiotem konkursu jest redakcja tekstu w formie recenzji. Tematem recenzji winien być film dokumentalny (mile widziane recenzje filmów prezentowanych podczas minionych edycji festiwalu NURT)

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 rok życia: profesjonaliści i amatorzy (uczniowie, studenci, absolwenci, osoby pracujące i bezrobotne, pasjonaci filmu dokumentalnego i literatury)

4. Zgłoszenie odbywa się poprzez nadesłanie drogą elektroniczną lub pocztową na adres organizatora:
1) karty uczestnika zamieszczonej na stronie www.festiwalnurt.pl
2) treści recenzji

5. Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną bądź pocztową.

6. Adres do korespondencji:
– e-mail: impresariat@kck.com.pl
lub:
– Kieleckie Centrum Kultury; Pl. Moniuszki 2 B; 25-334 Kielce z dopiskiem: “Piszemy z NURTem”

 

TERMINY

7. Kartę uczestnika z treścią zredagowanej przez uczestnika recenzji należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 20 listopada 2014r. Zgłoszenia, które nadejdą po tym terminie nie będą brane pod uwagę podczas obrad JURY Konkursu. Organizator nie zwraca nadesłanych zgłoszeń.

8. Lista laureatów zostanie opublikowana po zakończeniu obrad JURY na stronie www.festiwalnurt.pl do dnia 26 listopada 2014 r. Laureaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu drogą mailową do dnia 26 listopada 2014 r.

9. Rozdanie Nagród Laureatom Konkursu odbędzie się podczas Gali Finałowej NURTU w dniu 28 listopada na Małej Scenie Kieleckiego Centrum Kultury.

10. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swojego wizerunku, utrwalonego podczas Gali Rozdania Nagród Konkursu na fotografiach oraz zapisach wideo.

 

JURY

11. Organizator Konkursu według własnego uznania zaprasza do udziału w Jury znawców Literatury i filmu, a także krytyków filmowych.

12. Werdykty ogłoszone przez Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

 

NAGRODA

13Nagrody I miejsce, II miejsce i III miejsce od JURY Konkursu mają formę publikacji recenzji na łamach czasopism ogólnopolskich i lokalnych wskazanych przez ORGANIZATORA.

14. grody od Organizatora mają formę nagród rzeczowych określonych przez Organizatora Konkursu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

15. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.festiwalnurt.pl oraz w siedzibie Organizatora.

16. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.