Regulamin 2009


R E G U L A M I N

XV Ogólnopolskiego Niezależnego Przeglądu Form Dokumentalnych NURT 2009

Kielce, 16 – 20 listopada 2009 roku

1.    XV Ogólnopolski Niezależny Przegląd Form Dokumentalnych NURT 2009, zwany później Przeglądem lub NURTEM 2009, organizowany jest w terminie 16 -20 listopada 2008 roku.

2.    Przegląd odbywa się w gmachu Kieleckiego Centrum Kultury /KCK/, 25-334 KIELCE, Plac Moniuszki 2, tel./fax IMPRESARIAT /0-41/ 344-90-54, 344-40-32 w. 283, 284 oraz Sekretariat 344-40-33, fax 344-40-34.

3.     Organizatorem Przeglądu jest Kieleckie Centrum Kultury i jego Impresariat, pełniący funkcję Biura Organizacyjnego NURTU 2009.

4.      Pracami związanymi z przygotowaniem i przebiegiem NURTU 2009 kierują: Dyrektor Programowo-Artystyczny Przeglądu Krzysztof Miklaszewski – reżyser i krytyk sztuki, pomysłodawca NURTU i Dyrektor Naczelny Kieleckiego Centrum Kultury Magdalena Kusztal.

5.      C e l e m  Przeglądu – zgodnie z zasadami określonymi przez jego pomysłodawcę przy organizacji NURTU ’95 /Kraków, 3 – 6 czerwca 1995 r., Kino-Teatr “Związkowiec”, organizator: Teatr Studio “Mobile”/ – jest:

a)      prezentacja bieżącej produkcji /kinowej, telewizyjnej i kablowej/ w zakresie form dokumentalnych,

b)      ożywienie zainteresowania tymi wszystkimi gatunkami produkcji dokumentalnej, które – zarówno w historii kina, jak i telewizji – posiadają znaczącą rangę artystyczną, a przede wszystkim znakomitą tradycję społecznego odbioru,

c)      twórcza konfrontacja produkcji w tym zakresie poszczególnych działów produkcyjnych i programowych Telewizji Polskiej S.A. i jej Oddziałów Terenowych, producentów niezależnych i innych koncesjonowanych kanałów, a także niezależnych zespołów twórczo-produkcyjnych, emitujących program lub przygotowujących jego składowe na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

N i e z a l e ż n o ś ć Przeglądu stwarza możliwość uczestnictwa formom dokumentalnym  powstałym poza terenem RP, a wyprodukowanym przez polskie wytwórnie i kanały oraz stacje kablowe a także osoby prywatne pochodzenia polskiego.

Wszystkie te cele  s p a j a  i  j e d n o c z y  nazwa NURT, akcentująca potrzebę wzajemnych zależności i powiązań nadawcy i odbiorcy – rodzaju sprzężenia zwrotnego, którego siła  weryfikowana być może tylko przez trafność dokumentalnego odkrycia i głębokość społecznej i psychologicznej penetracji.

6.      W NURCIE 2009 oczekiwana jest, a więc preferowana będzie w pokazach i selekcji, prezentacja  w s z y s t k i c h  uprawianych przez polskich dokumentalistów  g a t u n k ó w  filmowej i telewizyjnej formy dokumentalnej.

7.      W Przeglądzie mogą brać udział formy dokumentalne zrealizowane po dniu 1 września 2008 roku. Decydującym ograniczeniem obecności na NURCIE 2009 – obok decyzji Komisji Selekcyjnej – jest prezentacja utworu na:

  • XIV Ogólnopolskim Niezależnym Przeglądzie Form Dokumentalnych NURT 2008 /Kielce 2008 r./,
  • Pokazach konkursowych 49. Krakowskiego Festiwalu Filmowego /Kraków 2009 r./,

8.      O dopuszczeniu do udziału w projekcjach Przeglądu zadecyduje powołana przez Dyrekcję NURTU 2009 Komisja Selekcyjna, której przewodniczącym jest Dyrektor Programowo-Artystyczny Przeglądu Krzysztof Miklaszewski, a w skład której wchodzą, obok przewodniczącego: Marian Curzydło – realizator – dokumentalista i manager z Krakowa i Andrzej Kozieja – krytyk – filmolog i nauczyciel akademicki uczelni kieleckich. NURT 2009, podobnie jak i jedenaście poprzednich Przeglądów, organizowany jest bowiem z myślą o  o d b i o r c y. A ten, uczestnicząc w NURCIE 2009 winien zdać sobie sprawę zarówno z tematów, jakie zdominowały produkcję dokumentalną między dwoma kolejnymi Przeglądami, jak i z tendencji warsztatowo-formalnych, wybranych przez twórców, by interesujące ich, a zwłaszcza niepokojące zjawiska utrwalić i pokazać. A ponieważ poszczególne pokazy ułożone zostaną tematycznie, to i selekcja podporządkuje się całościowej i właściwej tylko temu Przeglądowi strukturze i zadba o obecność na NURCIE 2009 wszystkich ważnych i poruszających opinię publiczną w kraju tematów. Dlatego też Komisja Selekcyjna NURTU – w uzasadnionych aktualnością wypadkach – posiada prawo dokooptowania wybranej formy dokumentalnej w ostatniej chwili i w szczególnym trybie, dopuszczonym przez Dyrektora Programowo-Artystycznego Przeglądu.

9.      Wszystkie pozycje NURTU 2009 zaprezentowane zostaną na umieszczonym w sali teatralnej KCK telebimie z kaset VHS lub z płyt DVD. Producent lub autor ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakość przekazanej taśmy. Organizatorzy ze względów czasowo-technicznych i finansowych nie podejmą jakichkolwiek starań o dodatkowe przegrania. Wszelkie zakłócenia i skazy odnotuje protokół Przeglądu, natychmiast przekazany zainteresowanym. W wypadku szczególnych zaniedbań technicznych ( tu szczególnie uczulamy na jakość przegrań DVD ) Komisja Selekcyjna ma prawo wykluczyć zakwalifikowany już utwór z pokazów konkursowych.

10.  Przygotowania do selekcji ostatecznej, o wyniku której powiadomi autorów i producentów Biuro Organizacyjne NURTU 2009 do dnia 31 października 2009 r., toczyć się będą dwutorowo:

a)      poprzez inicjatywy zaproszenia poszczególnych form przez Dyrektora Programowo-Artystycznego i członków Komisji Selekcyjnej,

b)      poprzez zgłoszenia producentów lub twórców poszczególnych dzieł przysyłane do 10 października 2009 r. wraz z kasetą VHS lub płytą DVD na adres Impresariatu KCK. Zgłoszenia, którego wzór zawiera  K a r t a  z g ł o s z e n i a  NURTU 2009, winny być uzupełnione innymi materiałami informacyjno-promocyjnymi, jakie zaproponują sami zainteresowani, w tym koniecznie ? na płycie CD bądź DVD zdjęcie autora / autorów filmu. Materiały te bowiem pozwolą na lepszą reklamę zgłoszonej pozycji. W wypadkach wyjątkowych honorowana będzie kopia emisyjnego zgłoszenia telewizyjnego, uzupełniona wykazem praw autorskich ZAIKS-u i oświadczeniem, że utwór /forma dokumentalna/ nie był pokazywany na Festiwalach /Przeglądach/ wymienionych w punkcie 7 niniejszego Regulaminu.

11.  Materiały filmowe złożone i dostarczone będą podlegać szczególnej ochronie. Taśmy nie zakwalifikowanych utworów na życzenie autorów zostaną wysłane za potwierdzeniem najpóźniej do 10 stycznia 2010 r. na podany w karcie zgłoszenia lub liście zgłaszającym adres. Taśmy z utworami zakwalifikowanymi do finału pozostaną za zgodą twórców w Archiwum Form Dokumentalnych NURTU, mieszczącym się w Impresariacie KCK.

12.  Wszystkim autorom i producentom zakwalifikowanych i zaproszonych do pokazu konkursowego na Przeglądzie pozycji, Impresariat Kieleckiego Centrum Kultury jako Biuro Organizacyjne NURTU 2009 kierowane przez Roberta Wieczorka służy radą, pomocą i konsultacją we wszystkich związanych z Przeglądem sprawach. Autorom utworów zakwalifikowanych, biorącym zwyczajowo udział w dyskusji publicznej tuż po pokazie ich dzieła, Biuro zapewni bezpłatny nocleg hotelowy w nocy dnia projekcji. Koszty przejazdu ponoszą sami zainteresowani. Termin przybycia i okres pobytu w Kielcach należy zgłosić do 7 listopada 2009 r. Podobną pomoc deklaruje Biuro Organizacyjne wszystkim dziennikarzom i obserwatorom.

13.  Przeglądowi NURTU 2009 towarzyszyć będą:

a)      POKAZY SPECJALNE uzupełniające obraz Przeglądu polskimi i światowymi nowinkami. Zgodnie z tradycją poprzednich przeglądów jeden z trzech wieczorów poświęcony może być również wybitnemu twórcy form dokumentalnych lub tendencji rozwojowej gatunku,

b)      PUBLICZNE DYSKUSJE PO POKAZACH z udziałem autorów dzieł dopuszczonych do Przeglądu prowadzone przez członków Komisji Selekcyjnej,

c)      IMPREZY TOWARZYSZĄCE (nie filmowe)

14.    Przegląd wyłoni swoje WYDARZENIE. Mianem tym określone zostać powinno przedstawione na NURCIE 2009 dzieło dokumentalnej formy, które w sposób szczególny łączy wnikliwość spojrzenia, sugestywność i głębokość prezentacji oraz oryginalność profesji w odkryciu istotnego dla odbiorcy zjawiska. Miano to i Nagrodę WYDARZENIE NURTU 2008 przyzna Komisja Artystyczna /5-9 osób/. W skład Komisji wejść powinni reżyserzy filmowi i krytycy sztuki, związani swoją codzienną praktyką z dokumentem filmowym i telewizyjnym oraz jego formami, a także artyści, publicyści i przedstawiciele producentów polskich /w tym także niezależnych/ i zagranicznych. Komisja ma prawo przyznać również inne Nagrody i Wyróżnienia, w zależności od posiadanych środków, przekazanych przez firmy, przedsiębiorstwa, fundacje, organizacje i stowarzyszenia, do których Organizatorzy Przeglądu – zgodnie z dotychczasową praktyką ? występują z prośbą o dofinansowanie i wsparcie.

15.    Zgodnie z dotychczasową tradycją zostanie przyznana NAGRODA PUBLICZNOŚCI, na którą głosują widzowie Przeglądu poprzez wypełnienie karty konkursowej dostępnej na każdym pokazie. O Nagrodzie decyduje % oddanych głosów. Karty oznaczone datą zbierane są przez Organizatorów po każdym pokazie, a liczbę oddanych na poszczególne pozycje poszczególnych pokazów głosów Komisja konfrontuje każdorazowo z frekwencją pokazu. Wiarygodność zgłoszeń ma prawo zakwestionować powołana przez Dyrekcję KCK Komisja Skrutacyjna, składająca się z pracowników Impresariatu KCK.

16.    W trosce o kryterium obiektywności ocen zarówno Komisji Artystycznej, jak i Publiczności, Organizatorzy surowo zabraniają wszystkim twórcom, których dzieła znalazły się na pokazach publicznych, wszelkich form autorskiej reklamy. Jedynym wyjątkiem są publiczne dyskusje po pokazach. Utwory twórców naruszających te zasady zostaną pominięte w konkursowej rywalizacji.

17.    We wszystkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decydują Organizatorzy reprezentowani przez Dyrekcję i Impresariat KCK oraz Dyrektora Programowo-Artystycznego XV Ogólnopolskiego Niezależnego Przeglądu Form Dokumentalnych NURT 2009

 

 

Kielce, maj 2009r.                                                                             Organizatorzy NURTU 2009